Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Verificarea şi selecţia beneficiarilor

 


 

În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE. Planurile de afaceri care intră în verificare în limita bugetului vor fi repartizate de către minister în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare la cele 9 agenții.

 

6.1.(1) Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:

a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.

b) verificarea  planurilor de afaceri  (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

 

(2) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite automat de către aplicație. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro.

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Termenul de  verificare a planurilor de afaceri în limita bugetului este 31 mai al anului următor deschiderii aplicației de înscrierie și 31 octombrie al anului următor deschiderii aplicației de înscrierie pentru dosarele care pot intra la finanțare în urma eliberării de buget.

 

(3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/ corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri transmisă automat de către aplicație.

 

6.2. În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea numarului RUE şi în limita bugetului programului, pentru solicitanții care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

 

6.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

 

6.4. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

 

6.5. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 

  • datele de identificare ale solicitantului;
  • obiectul contestaţiei;
  • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
  • dovezile pe care se întemeiază;
  • semnătura reprezentantului legal.

 

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la punctele 6.3 -6.5.

 

6.6 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al planului de afaceri pentru care s-a depus contestație.

 

6.7. Termenul de soluţionare este de 20 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email.

 

6.8 (1) După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare (anexa nr.9 la prezenta Procedură). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 28 iunie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget.

MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finanțare. 

 

(2) În vederea semnării Acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

- cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;

- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;

- documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;

- documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/ asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost  declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Acordurile de finanțare în cadrul Programului Start-up Nation se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani, începând cu data intrării în vigoare.

Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

a.         O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;

b.         Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

 

(3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, transmisă automat de către aplicație.

 

(4) Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi. Pentru solicitanții care implementează cu credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră până la plata AFN.

Rezilierea acordului de finanțare și recuperarea alocației financiare nerambursabile se face și în situația în care echipamentele/ bunurile achiziționate sunt mutate într-o altă locație decât cea declarată pentru implementarea proiectului (cu excepția situației în care echipamentele trebuie exploatate în locații diverse, precum utilajele pentru construcții). Acest lucru este permis doar în situația în care beneficiarul își deschide un nou punct de lucru într-o localitate dintr-un județ care are același punctaj cu cel pe care l-a primit proiectul la momentul înregistrării, și declară mutarea activității la noul punct de lucru.

 

(5)  În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  28 iunie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 2 tranșe, respectiv prima tranșă pentru avans și a doua tranșă pentru cerere de plată/rambursare. Beneficiarii care nu solicită avans sau care se află în imposibilitatea obținerii acestei facilități pot depune cererea de plată/ rambursare într-o singură tranșă. Avansul se poate acorda conform legislației în vigoare, respectiv maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate. Cererea pentru avans (Anexa 11) se depune în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare. Nedepunerea cererii pentru avans în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare conduce la imposibilitatea obținerii acestei facilități. În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.

 

(6)  În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

 

(7)  Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente la instituţia parteneră.

 

6.9.  Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.

 

6.10. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 9). În sensul programului, depunerea ultimei cereri de rambursare/plată se consideră finalizată  după primirea tuturor clarificărilor, la data plății ultimei cereri de rambursare/plată.

 

6.11 . (1) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE de care aparține, însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:

  1. formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură și documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi o copie conform cu originalul, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;
  2. certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul plății ultimei  cereri de plată/rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor,  cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani (3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi facută şi anual; cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.   

dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial e) la O.S .I.M.

f)Copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;

g)pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;

h)dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului  întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spatiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice.

i)pentru francize - contractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română  (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română  (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

j)pentru licenţe şi software - factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);

k)pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;

l) pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - statutul sau certificatul constatator al furnizorului de cursuri cu codul CAEN autorizat pentru desfășurarea acestora, în copie certificată, factură fiscală, în original şi copie certificată,  copie certificată după diploma de absolvire;

m)pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă [1]; statutul (ONG, asociații, fundații etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată,  proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

n)pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la data plății ultimei cereri de plată/ rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă de 8 ore/zi, cu excepția celor cărora legislația nu le permite 8 ore, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL).

o)pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, cu excepția sumei forfetare, conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, se anexează facturile în original, însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin bancă și plătit prin bancă/ dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

Agentia poate dispune o singură dată returnarea către beneficiar a cererii de plată/ rambursare, însoțită de documentele prevăzute la pct. 6.11 din prezenta schemă pentru revizuire, corectare, completare și redepunere. Redepunerea se poate face în maxim 20 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a cererii de plată/ rambursare.

În sensul Programului se consideră că:

- valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;

- beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipamente/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și cel putin a operațiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul inițial.

- beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea  denumirii și cel putin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

- beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj.

 

(2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată a documentelor depuse.

 

(3) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis, în contul deschis la instituția parteneră.

Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar și instituția parteneră.

 

 (4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.

 

6.12. Cele 2 exemplare ( original și copie certificata) ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse  la sediile AIMMAIPE (anexa nr. 4 la prezenta procedură).

 

 I. Destinatar:

    -  AIMMAIPE - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);

    - UPSEC: Programul START – up Nation

 

II. Expeditor:

    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;

    - denumirea completă a operatorului economic solicitant;

    - nr. de înregistrare la ORC ;

    - CUI/codul de înregistrare fiscală;

    - suma solicitată;

    - adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.

 

6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9). Nu se admit compensări între beneficiarii de AFN și furnizorii lor.

 

6.14. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

 

6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.3 lit. l) si n).

 

6.16. (1) Plata se face în maxim 2 tranşe astfel:

a) avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, cu excepția cheltuielilor care constituie sumă forfetară, acordat în condițiile legislației în vigoare;

b) cerere plată și/sau rambursare;

Pentru solicitanții care nu optează sau nu obțin avans, decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea planului de afaceri, aferent echipamentelor tehnologice și software-ului necesar desfășurării activității este mai mic decât cel pentru care a obținut punctaj la momentul depunerii cererii de avans, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția de procent pentru care a obținut punctaj să fie îndeplinită. În cazul în care beneficiarul a primit avans, valoarea alocației financiare,  redimensionată, include și suma primită în avans.

Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare și invers fără a fi necesar acordul AIMMAIPE.

 

(2) Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:

- După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.

- AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare însoțit de formularul aferent cererii de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plățile condiționate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.

- Sumele primite de beneficiar în baza formularelor de decont nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

- În termen de maximum 10 zile lucrătoare  de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

- Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

- Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanțare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.

 

(3) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

- După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.

- AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

 

(4) Neîndeplinirea obligației beneficiarului de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată conduce la recuperarea ajutorului de minimis.

 

(5) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.

 

(6) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte.

(7)Avansul nu poate fi folosit pentru cheltuielile aferente sumei forfetare.

 

6.17. În vederea implementării și monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.

 

6.18. UMCR întocmește acordul de utilizare ajutor de minimis, în baza formularului de decont aprobat de  UPSEC si a procesului verbal de certificare încărcat în RUE de către instituția parteneră. Acordul de utilizare ajutor de minimis semnat de ordonatorul terțiar de credite va fi scanat si încărcat în RUE.

 

6.19. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor acordul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. In situația în care aplicantul admis la finanțare renunța la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani.

(2) Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).

(3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9) numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri și criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifică.

(4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

 

6.20. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.

b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.

          c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi  a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei                        respective.

 

       [1] În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.

◀  Pagina anterioara

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă