Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Verificarea  planurilor de afaceri  se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

 

 

Se verifică veridicitatea şi coerenţa informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv legătura activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri. Verificarea conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite automat de către aplicație.

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

 

 

Aplicanții au obligația de a urmări informațiile postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro și de a-și verifica adresa de e-mail folosită la înscriere pe toată perioada de implementare.

 

 

 

Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri semnată şi ştampilată de Directorul Executiv al AIMMAIPE.

 

 

În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea punctajului şi în limita bugetului programului, pentru solicitanții care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

 

de scrisorii de respingereÎn conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea la UPSEC , acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE, formulând o contestaţie, în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation, la scrisoarea de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

  • datele de identificare ale solicitantului;

  • obiectul contestaţiei;

  • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

  • dovezile pe care se întemeiază;

  • semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare(verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea indicațiilor de mai sus.

 

 

Termenul de soluţionare este menționat în schema de minimis Start up Nation. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email.

 

 

Adresa de e-mail și numărul de telefon trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului.

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă