Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

    • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile de  la pct. 4.2 din schema de minimis Start-up Nation).

 

 

În categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete. 

Limita maximă pentru cheltuielile aferente achiziției de telefone mobile și tablete este de 2500 lei (cu TVA inclus) pe echipament

Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.

 

Valoarea spaţiilor de lucru, a spaţiilor de producţie, a spaţiilor pentru prestări servicii şi comerţ ce urmează a fi achiziţionate în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/prestări servicii/comerț, corturilor pentru organizare evenimente și a baloanelor presostatice. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției.

 

Nu se finanțează cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achizitia/amenajarea terenului aferent acestor spatii.

 

Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri.

Software pentru comerţul on-line este cheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul CAEN de comerț online.

 

Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.

 

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.

Pentru alte activități în afara de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei(cu TVA inclus) și maxim 1 autoturism / beneficiar.

 

Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

 

Salariile se decontează până la nivelul maxim de 4162 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuția aferentă angajatorului. Decontarea cheltuielilor pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente perioadei de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare se face numai pe bază de cerere de rambursare.

 

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN , autorizat la momentul plății primei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2” .

 

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil), timbru verde, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

 

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

 

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

 

Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienta, eficacitate).

 

Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a întocmi dosar de achiziţie care să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare și după caz, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului.

Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile (inclusiv spațiile mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț) și serviciile eligibile  cu excepția cheltuielilor aferente achiziției spațiului, serviciilor de consultanță, cheltuielilor financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului salariilor, utilităților și chiriilor.

Nerespectarea cerintelor privind intocmirea dosarului de achizitie conduce la respingerea cheltuielii.

 

Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile ai căror asociați/acționari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis.

 

O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.

 

O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acționar/administrator.

 

 

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă