Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

  Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.108/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare.

 

  Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

 

  Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

 

  Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis.

            Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

 

 

 

 

 

 

P

R

O

C

E

D

U

R

A

 

D

E

 

I

M

P

L

E

M

E

N

T

A

R

E

Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

 

 

 


 

 

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

 

 

 


 

 

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate

Tipurile de ajutor financiar

 

 

 


 

 

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii

Procedura de înscriere în Program

 

 

 


 

 

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul ministerului www.aippimm.ro

Verificarea şi selecţia beneficiarilor

 

 

 


 

 

În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului

Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de minimis

 

 

 


 

 

Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul AIMMAIPE.

Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

 

 

 


 

 

Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis

Reguli de promovare/ publicitate a programului

 

 

 


 

 

Beneficiarii au obligativitatea, pe  întreaga perioadă de monitorizare a programului, începând cu data solicitării primei tranșe, de a afișa și de a  menține la loc vizibil două plăcuțe informative cu privire la programul Start-up Nation.

Confidenţialitate

 

 

 


 

 

Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii AIMMAIPE şi UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane

Precizări

 

 

 


 

 

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării ajutorului de minimis în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă