Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

           

 

           Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,cu modificările și completările ulterioare.

           Prin procedura de implementare a programului se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

 

 

 

      Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis.

              Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

            Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

           Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2017, 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.

          Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10000 de beneficiari/an.

            Finanțarea în cadrul schemei de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

 

           

 

 

         


         

     Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1 la schema de minimis Start-up Nation), criteriile de eligibilitate de la pct. 3 din schema de minimis Start-up Nation.

BENEFICIARII  PROGRAMULUI

     Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

TIPURILE DE AJUTOR FINANCIAR

Înregistrarea societății la registrul Comerțului

                                      Se pot înscrie în program                                                societățile înregistrate  după                                            data de 30.01.2017 la  Oficiile                                        Registrului Comerţului, de                                              care aparține sediul social,                                (http://www.onrc.ro/romana/retea.php).

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

     Planul de afaceri(anexa 1 la schema de minimis Start-up Nation), se completează conform instrucțiunilor aplicației informatice.

COMPLETAREA PLANULUI DE AFACERI

     Solicitările vor fi verificate din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii în ordinea numărului RUE și în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație.

 

     Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la pct. 3 din schema de minimis Start up Nation, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.

VERIFICAREA ŞI SELECŢIA BENEFICIARILOR

  După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare (anexa nr.9 la schema de minimis Start-up Nation).

 

   Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 15 noiembrie  al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare.

SEMNAREA ACORDULUI DE FINANȚARE

În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  15 noiembrie  al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE.

EFECTUAREA CHELTUIELILOR

Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la schema de minimis Start-up nation), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE, însoţită de documentele  justificative în funcție de specificul cheltuielilor efectuate, documente enumerate la pct. 6.11. (1) din schema de minimis Start-up nation.

DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI AFERENTE CERERII DE PLATĂ/ RAMBURSARE

Plata se face în maxim 3 tranşe pentru toate activităţile certificate.

DECONTAREA CERERILOR DE PLATĂ/RAMBURSARE

Reprezentanţii AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

MONITORIZAREA, CONTROLUL ŞI RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Întreprinderea beneficiară a  finanţării nerambursabile va da o declaraţie, în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare prevăzută în anexa 2 la schema de minimis Start up Nation, cu privire la ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis

RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă