Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Pentru chirii, este necesară prezentarea la decont a contractului de inchiriere si a extrasului de carte funciara pentru a dovedi că spatiul închiriat nu are destinatie locativă.

 

 

Documentele justificative pentru angajatii-persoane din categoria defavorizate/ somer/ absolventi dupa 2012 sunt urmatoarele:

  • somer: carnet de evidenta somer vizat la ANOFM\ adeverinta care atesta evidenta persoanei in baza de date ca somer in cautarea unui loc de munca emisa de ANOFM, dispozitie de repartizare emisa de ANOFM, 

  • defavorizate: documentele prevazute la art. 5 alin. 6) din HG 799/2014 și în anexa 2 

  • absolventi dupa 2012: diploma(adeverinta) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011; prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013

 

 

 

Documentele se îndosariază, conform enumerării de la pct. 6.11. (1) din schema de minimis Start-up nation, în funcție de specificul cheltuielilor efectuate, de la litera a) la litera r).

 

 

Beneficiarii au obligativitatea de a afișa la loc vizibil pe toată perioada implementării anunțul că finanțarea este asigurată prin programul Start-up Nation. Modelul anuntului este prezentat in Anexa 13 pentru fiecare agentie teritoriala. Dimensiunile pentru afisare sunt corespunzatoare formatului A4.

 

 

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

Noțiunea de “clarificări” poate include și returnarea către beneficiar a cererii de plată/rambursare, însoțită de documentele prevăzute la pct 6.11 din schema de minimis Start up Nation, pentru revizuire, corectare, completare și redepunere.

 

 

 

Anexele 4-11 la prezentul ghid conțin modele pentru:

- Model Cerere ofertă achiziție pentru Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii - Start Up Nation-anexa 4 la prezentul ghid

- Model Proces Verbal de selectie a ofertei conforme pentru achizitie în cadrul Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii - Start Up Nation-anexa 5 

- Model Declaratie  caracter inovativ - anexa 6 

- Model Proces Verbal de Execuție Contract Consultanță -anexa 7

- Model Contract Vânzare – Cumpărare -anexa 8 

- Model Certificat  de Calitate si Garantie -anexa 9 

- Model Proces verbal de receptie și punere în funcțiune Mijloace-fixe – anexa 10 

- Model Fișa mijlocului fix- anexa 11

- Model Nota Intrare receptie - anexa 12 

- Model anunt sursa finantare- anexa 13 

 

 

Depunerea documentației de decont se realizează conform pct. 6.11(2) și 6.12 din schema de minimis Start up Nation.

 

 

Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificarea anexă la acordul de finanțare. Nu se admite efectuarea de plăți compensatorii între furnizori și beneficiarii de AFN. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

Cheltuielile efectuate, inclusiv dosarul achiziției și/sau facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.3 lit. l) și litera n) din procedura de implementare a programului).

 

 

 

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă